دکورپرداز
دکور پرداز

قانون وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن ابلاغ گردید

قانون وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن ابلاغ گردید

دکور پرداز: قانون پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزند و وام مسکن فرزند سوم و بیشتر به شبکه بانکی از طرف بانک مرکزی ابلاغ گردید.به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، بانک مرکزی بندهای در رابطه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ درباب پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (برای خانواده های فاقد مسکن که از ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می شوند) را به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
بر اساس بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون پشتیبانی از حقوق معلولان مصوب ۲۰‏‏/۱۲‏‏/۱۳۹۶، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون ساماندهی و پشتیبانی از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، از محل سپرده های قرض الحسنه شامل جاری و پس انداز شبکه بانکی بعد از کسر سپرده قانونی حداقل ۲ میلیون میلیاردریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و بوسیله بانکهای عامل (به تشخیص هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) پرداخت گردد و در صورت عدم کفایت منابع، اولویت بندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل؛ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام نماید:
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج
«جز (۱)‏- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت)؛

۱‏-۱‏- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها پس از ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله

۲‏-۱‏- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳، ۵۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال

جز (۶)‏‏- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیریست.

جز (۸) ‏‏-پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، بمنظور تامین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

جز (۹)‏‏- تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹‏‏/۷‏‏/۱۳۶۳ مستثنی است.»

بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج طی فروردین ماه سال ۱۴۰۳ برای بانکها ارسال شده است. بدیهی است، بعد از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستورالعمل مربوطه به آن بانک اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نموده اند، در اولویت پرداخت تسهیلات مورد اشاره است و تسهیلات مذکور باتوجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری
«جز (۲) ‏- تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت):

برای فرزندانی که از ۰۱/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ به بعد به دنیا آمده اند با رعایت شروط مندرج در قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می شود:

۱‏-۲‏- به ازای فرزند اول چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲‏-۲‏- به ازای فرزند دوم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲‏-۳‏- به ازای فرزند سوم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۴‏-۲‏- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۵‏-۲‏- به ازای فرزند پنجم و بیشتر دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

جز (۶)‏- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیریست.

جز (۸) ‏-پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، بمنظور تامین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

جز (۹)‏- تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹‏/۷‏/۱۳۶۳ مستثنی است.»

بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزند طی فروردین ماه سال ۱۴۰۳ برای بانکها ارسال شده است. بدیهی است، بعد از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستورالعمل مربوطه به آن بانک ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نموده اند، در اولویت پرداخت تسهیلات مورد اشاره می باشد و تسهیلات مذکور باتوجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن
«جز (۳)‏- تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت):

این تسهیلات برای خانواده های فاقد مسکن که از ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می شوند به میزان سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

جز (۶)‏‏‏- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیریست.

جز (۸) ‏‏‏-پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، بمنظور تامین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

جز (۹)‏‏‏- تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹‏‏‏/۷‏‏‏/۱۳۶۳ مستثنی است.»

بر این اساس سهمیه بانک، توزیع استانی و دستورالعمل مربوطه متعاقباً به بانکها ارسال خواهد شد.

1403/01/08
13:08:59
0.0 / 5
114
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۵
decorpardaz.ir - مالکیت معنوی سایت دكور پرداز متعلق به مالکین آن می باشد